Home Świat Szkolnictwo wyższe daje młodym ludziom więcej możliwości zatrudnienia i lepsze pensje |...

Szkolnictwo wyższe daje młodym ludziom więcej możliwości zatrudnienia i lepsze pensje | Edukacja

20
0


Jak sugeruje raport opublikowany w czwartek, młodzi ludzie nadal zarabiają średnio mniej, ale posiadanie wyższego wykształcenia wydaje się gwarantować coraz więcej możliwości zatrudnienia i lepsze wynagrodzenie.

Wnioski zawarto w raporcie „Stan narodu: edukacja, zatrudnienie i umiejętności w Portugalii” wydanym w 2024 r. przez Fundację José Nevesa, w którym przedstawiono obraz kraju pod kątem stanu edukacji, zatrudnienia i umiejętności.

Po kryzysie pandemicznym poziom bezrobocia wśród młodzieży powrócił w 2023 r. do poziomów notowanych przed pandemią COVID-19, jednak ożywienie gospodarcze dotknęło głównie ludzi młodych Edukacja na Uniwersytecie.

W ubiegłym roku stopa bezrobocia wśród osób w wieku 25-34 lat wyniosła 7,4%, ale w przypadku osób młodych, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, ukończyć studia wyższe osiągnął 9%, utrzymując się wśród pozostałych na poziomie 5,3%, co stanowi najniższy wskaźnik w analizowanym okresie (pomiędzy 2011 a 2023 rokiem).

Z tytułem magistra łatwiej jest znaleźć pracę

Według raportu, szanse na zatrudnienie są większe dla kandydatów z wyższym wykształceniem, a coraz częściej pojawiają się oferty pracy wymagające tytułu magistra lub doktora.

Również w odniesieniu do przyznawania zatrudnialność – co przedstawia różnicę w prawdopodobieństwie znalezienia zatrudnienia przez osoby o porównywalnych cechach – w czasie pandemii znacząco wzrosła premia związana z uzyskaniem tytułu magistra.

Wartość wyższego wykształcenia na rynku pracy mierzona jest również różnicami w wynagrodzeniach, a jeśli posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych wiąże się z większymi możliwościami, to wiąże się także z lepszymi zarobkami.

W raporcie wskazano, że dodatkowy zysk związany z wykształceniem wyższym, w porównaniu z wykształceniem średnim, wynosi około 49% w przypadku osób w wieku od 18 do 64 lat i 34% w przypadku osób młodych w wieku od 25 do 34 lat.

Z drugiej strony, między 2022 a 2023 rokiem realne wynagrodzenie ludzi młodych wzrosło średnio o 3,9%, ale wzrost ten nie był taki sam dla wszystkich i w przypadku absolwentów szkół wyższych wyniósł około 7%.

Jednak młodzi ludzie w wieku 25-34 lat nadal stanowią najgorzej opłacaną grupę wiekową, niezależnie od ich kwalifikacji: w 2023 r. otrzymywali oni średnio 1004 euro realnej pensji, czyli o 176 euro mniej w porównaniu do młodych osób z wyższym wykształceniem.

W odniesieniu do szkolnictwa wyższego w raporcie przeanalizowano rozwój systemu kształcenia w Portugalii i nakreślono scenariusz realizacji celów wyznaczonych przez fundację do roku 2040.

Programy edukacyjne i szkoleniowe o niskim poziomie przestrzegania

Oprócz spadku odsetka dorosłych bez pełnego wykształcenia średniego (z 42% w 2022 r. do 40,6% w 2023 r.) i wzrostu wskaźnika zatrudnienia niedawnych absolwentów (z 78,4% w 2022 r. do 78,8% w 2023 r.), autorzy podkreślają niewielki wzrost odsetka dorosłych uczestniczących w programach edukacyjnych i szkoleniowych (z 13,3% w 2022 r. do 13,4% w 2023 r.).

Dorośli z wyższym wykształceniem są tymi, którzy najbardziej uczestniczą w edukacji i szkoleniach. Wśród osób z niższym wykształceniem, z wykształceniem podstawowym, uczestnictwo nie przekracza 5,2%.

„Biorąc pod uwagę wysoki odsetek dorosłych w Portugalii posiadających ten poziom wykształcenia (ponad dwukrotnie wyższy od średniej europejskiej), ten niski wskaźnik uczestnictwa w edukacji i szkoleniach jest szczególnie istotny, gdyż stanowi przeszkodę w szybkim zdobywaniu kwalifikacji przez osoby dorosłe, ułatwiając im lepsze dostosowanie się do rynku pracy” – ostrzegają.

Z drugiej strony, zaobserwowano niewielki spadek odsetka młodych dorosłych z wykształceniem wyższym (z 42,5% w 2022 r. do 40,9% w 2023 r.), co nadal odzwierciedla wpływ pandemii na wzrost liczby osób rezygnujących ze studiów i czasu potrzebnego na ukończenie kursów.Source link